افزایش متابولیسم با دوچرخه سواری

ھمچن?ن دوچرخه سواري سرعت متابول?سم تان را تا ساعت ھا پس از آن با? م? برد، در نت?جه بدن تان حت? پس از ورزش ھم به سوزاندن کالري ھا ادامه م? دھد.

دوچرخه سواري عمدتا فعال?ت? آئروب?ک ?ا ھوازي ( بجز زمان?که از ش?ب? با? م? رو?د ) است. ا?ن امر براي ر?ه ھا که براي ارسال ب?شتر?ن م?زان اکس?ژن به داخل بدن منبسط م? شوند، و قلب که براي انتقال ا?ن اکس?ژن به تمام بدن ضربان سر?ع تري پ?دا م? کند، مف?د است.

قلب و ر?ه ھا?? قوي اساس تناسب اندام عموم? م?باشد.
کدام ماهيچه ها با دوچرخه سواري تقويت مي شوند.
حت? با تنهاچند ما?ل دوچرخه سواري، ماھ?چه ھا?تان از فوا?د آن بھره مند م? شوند. عض?ت اصل? که به ھنگام دوچرخه سواري استفاده م? شوند عض?ت قسمت با?ي ران ، عض?ت پشت ران و عض?ت ساق پا ھستند. علاوه بر عضلات ذکر شده دوچرخه سواري سبب تقويت مهمترين عضله بدن يعني قلب مي شود. باربند دوچرخه

تاثير دوچرخه سواري در روحيه فرد
انجام ورزش موادي معروف به اندروف?ن ھا را به داخل جر?ان خون رھا م? کند. ا?ن مواد حس رضا?ت و خوشحال? را شما ا?جاد م? کنند، در نت?جه به کاھش استرس و فشار هاي عصبي کمک م? کنند.

به طور طب?ع? اگر در مح?ط? مطبوع و دلپسند دوچرخه سواري کن?د سطح رضا?ت شما حت? ب?شتر ھم خواھد شد.