انواع حرکت دوربین فیلم برداری - تصویر برداری

حرکت هاي دوربين به طور کلي دو نوع است 1- اپتيکي 2 - انتقالي
اپتيکي : همان حرکت زوم اين zoom in و زوم بک zoom back است. در حرکت اپتيکي دوربين در جاي خود ثابت است و از طريق لنز زوم دوربين تصوير به عقب و جلو مي رود . کرين فيلمبرداري


انتقالي : حرکت انتقالي خود بر دو نوع است 1 - بر روي محور ثابت 2- بر روي محور متحرک
حرکت انتقالي بر روي محور ثابت
1 - حرکت در راستاي محور عمودي tilt تيلت 2- حرکت در راستاي محور افقي pan پن
پر کاربرد ترين محور ثابت سه پايه است زماني که دوربين را به طرف بالا و پايين حرکت مي دهيم عمل تيلت را انجام
مي دهيم و زماني که دوربين به سمت چپ و راست حرکت کند به آن پن مي گوييم .

.پن بر چهار نوع دسته بندي مي شود :
پن مروري: يعني دوربين از نقطه اي شروع به حرکت کند و با سرعت ثابت به حرکت ادامه دهد و در نطقه پاياني ثابت شود اين حرکت براي آشنايي بيننده با محيط کاربرد دارد مثل مور کردن نماي ساختمان هاي يک شهر .
پن تعقيبي : در اين حرکت سوژه به هر طرفي حرکت کند دوربين آن را همراهي و تعقيب خواهد کرد .
پن کنکاشي : در پن کنکاشي هر اتفاقي که براي بيننده مهم تر است دنبال ميشود . مثلا در فوتبال توپ دنبال مي شود ولي اگر خطايي اتفاق افتاد دوربين توپ را رها کرده روي بازيکن نگه مي دارد و زماني که داور سر برسد تصوير از بازيکن به داور منتقل مي شود و به همين صورت...
سويچ پن : دوربين بين دو سوژه با سرعت پن را انجام مي دهد به طوري که فاصله بين دو سوژه به خاطر سرعت دوربين محو و نا مشخص مي شود مثل زماني که بخواهيم از گفتگوي دو نفر با يک دوربين تصوير بگيريم .


حرکت انتقالي بر روي محور متحرک
دالي dolly : حرکت به طرف جلو (دالي اين) و حرکت به طرف عقب (دالي بک) است يعني در اين حرکت دوربين به سوژه نزديک مي شود يا از آن دور مي شود براي اين کار دوربين روي سه پايه متحرک (بيشتر در استوديو) يا ريل قرار مي گيرد و بخاطر وسيله اي به نام دالي که دوربين را حرکت مي دهد به اين نام معروف شده است .
تراولينگ traveling: حرکت در راستاي افقي سوژه است مثل زماني که شخصي در حال راه رفتن است و دوربين در کنارش آن را همراهي مي کند و در سوژه هاي ثابت مثلا يک ساختمان مي توان از سمت چپ به سمت راست آن يا برعکس تراولينگ را انجام داد .اين حرکت هم نيازمند ريل است.
بوم boom : حرکت انتقالي دوربين در راستاي عمودي است مثل زماني که دوربين طول يک ساختمان را بالا ميرود و به پشت بام مي رسد .در اين حرکت دوربين روي اهرم و يا ميني کرين نصب مي شود .
آرک arcing : حرکت قوسي شکل و نيم دايره است يعني دوربين دور سوژه مي چرخد يا نيم دايره اي حرکت مي کند چيزي مثل فيلم ماتريکس. در ايران بيشتر به همان تراونينگ معرفي مي شود.
کرين آزاد crine : حرکت پويا و فعال به تمامي جهات که صحنه هاي جذابي خلق مي کند و با وسيله اي به نام کرين که نوع کوچکش ميني کرين است انجام مي شود .