بعضی از روش های اساسی در دوچرخه سواری

سوار و پياده شدن از دوچرخه داراي اهميت زيادي است. ابتدا پاها را در دو طرف شاسي قرار دهيد و سوار شويد، بعد پا را روي يک پدال گذاشته و حرکت کنيد. نبايد يک پايتان را روي پدال بگذاريد و پاي ديگرتان را روي دوچرخه بيندازيد. به همين ترتيب زماني که تصميم مي گيريد توقف کنيد پايتان را همراه پدال بچرخانيد و سعي کنيد آهسته متوقف شويد و سپس پاهايتان را يکي يکي از روي پدال هاي دوچرخه برداريد و در دوطرف شاسي دوچرخه قرار داده و سپس يک پا را از روي شاسي بلند کنيد و پياده شويد. موقع دوچرخه سواري، بهتر است دوچرخه را در خط مستقيم نگه داشته و قسمت بالا بدن را که کوله دوچرخه سواري دارد تاحد ممکن بي حرکت نگه داشته و از کمر به پايين پدال بزنيد. چرا که اين امر به راندن دوچرخه در خط مستقيم کمک مي کند و اين امر موجبات حفظ تعادل در حرکت رو به جلو را فراهم مي آورد.براي ايجاد حرکت هماهنگ و موزون در دوچرخه لازم است با فشار دادن روي گيره پنجه به طرف بالا و فشار دادن پدال رو به پايين، حرکت کنيد. در واقع يک پا را روي گيره پنجه به طرف بالا فشار داده و پاي ديگر را روي پدال به طرف پايين فشار مي دهيم. با اين کار مي توان با سرعت بيشتر و منظم تري حرکت کرد.(در صورتي که دوچرخه شما داراي دنده باشد با دنده اي برانيد که به شما اجازه بدهد پدالها را به طور هماهنگ بچرخانيد.) در صورتي که از کفش دوچرخه و گيره کفش (گيره کفش، کفش را به پدال وصل مي کند) استفاده مي کنيد، بهتر است که در حين پدال زدن، پا را با فشار به سمت عقب برانيد. اين امر موجب مي شود قدرت پاي شما بيشتر شده و به حفظ تعادلتان کمک کند. آنکلينگ(Ankling) تکنيک مهمي در دوچرخه سواري است. هر بار که پا به طرف پايين گردش مي کند، پاشنه پايين تر از پنجه قرار مي گيرد. درحدود يک چهارم گردش، لازم است پنجه را به طرف پايين بکشيد به اين ترتيب مي توانيد اندازه حرکت را افزايش دهيد. با کامل کردن مرحله فشار به پايين، مرحله فشار به عقب آنکلينگ را شروع کنيد و به اندازه حدود يک چهارم گردش به بالا، فشار به عقب را ادامه دهيد. با استفاده از پنجه هاي پا نيروي وارد بر رکاب را افزايش دهيد و به طرف بالا و روي گيره پنجه فشار وارد کنيد بعد از نزديک شدن به اوج مرحله کشش به طرف بالا، دوباره مرحله رو به پايين را شروع کنيد. در حالي که پاشنه پايين تر از پنجه قرار مي گيرد. پس از طي يک چهارم راه تا مرحله پايين، پنجه را به طرف پايين بکشيد. که در نتيجه پنجه ها زير پاشنه قرار مي گيرند