تاثیر دوچرخه سواری در روحیه فرد

انجام ورزش موادي معروف به اندروف?ن ھا را به داخل جر?ان خون رھا م? کند. ا?ن مواد حس رضا?ت و خوشحال? را شما ا?جاد م? کنند، در نت?جه به کاھش استرس و فشار هاي عصبي کمک م? کنند.
به طور طب?ع? اگر در مح?ط? مطبوع و دلپسند دوچرخه سواري کن?د سطح رضا?ت شما حت? ب?شتر ھم خواھد شد.

تقويت سيستم قلب و عروق
دوچرخه سواري يک تمرين و ورزش هوازي است که به استقامت قلب و عروق کمک مي کند. بيشتر فعاليتهاي ورزشي که داراي ضربه هاي موزون و هماهنگ هستند مانند دويدن و دوچرخه سواري، مي توانند منجر به کارآيي منظم سيستم قلبي و تنفسي شوند. باربند دوچرخه
طبق گفته بنياد قلب بريتانيا ، دوچرخه سواري حداقل 20 مايل در هفته خطر ابتلا به بيماري قلبي کرونري را به کمتر از نصف در مقايسه با غير دوچرخه سوارها کاهش مي دهد.

کاهش استرس و بهبود شرايط روحي
انجام ورزش مواد معروف به اندروفين ها را به داخل جريان خون رها مي کند.اين مواد حس رضايت و خوشحالي را ايجاد مي کنند ، در نتيجه به کاهش استرس کمک مي کنند. به طور طبيعي اگر در محيطي مطبوع و دلپسند دوچرخه سواري کنيد سطح رضايت شما حتي بيشتر هم خواهد شد.