ترکیب بندی تک نقطه ای پایه ترین نوع ترکیب بندی

تصميمي که شما بايد در ترکيب بندي تک نقطه اي بگيريد: سوژه در کجاي کادر قرار مي گيرد؟چه حالتي دارد؟ چه تاثيري مي خواهيد بر عکستان بگذارد؟
قانون يک سوم جذاب تر از ترکيب بندي تک نقطه اي مي باشد.

وقتي از انسان عکاسي مي کنيد و سوژه را وسط کادر قرار مي دهيد تصويري بدون جذابيت داريد و نياز داريد تا فکر کنيد و ببينيد تا چه عاملي را با آن ترکيب کنيد تا تصويرتان جذاب بشود.

ترکيب بندي تک نقطه اي پايه ترين نوع ترکيب بندي
به عکس زير نگاه کنيد با قرار دادن سوژه وسط کادر و استفاده از عوامل جذاب اطراف آن عکس از يک تصوير معمولي به يک تصوير خاص تبديل شده است، در اين نوع ترکيب بندي ما قوي ترين بالانس را خواهيم داشت، چون تمام وزن بصري اطراف سوژه به يک اندازه تقسيم شده است. کيت فلاش آتليه

ترکيب بندي تک نقطه اي پايه ترين نوع ترکيب بندي
وقتي سوژه تان را در لبه هاي کار قرار مي دهيد بايد مراقب جهت آن باشيد. فرض کنيد که از يک چهره عکس مي گيريد که به سمت راست تصوير نگاه مي کند و شما آن را با استفاده از ترکيب تک نقطه اي عکاسي مي کنيد و آن را در سمت راست قاب قرار مي دهيد. در اين زمان اگر مابقي تصوير جذابيت نداشته باشد چشم مخاطب از سمت راست کادرتان خارج مي شود. اين مثال مي تواند در مورد اجسام باشد که فرم هايي دارند که چشم را به خارج از کادر خارج مي کنند.
اما اگر درست از ترکيب بندي نقطه اي استفاده شود و جهت سوژه رعايت شود عکستان جذاب مي شود، زماني است که شما مي خواهيد تصويرتان حس بي تعادلي را القا کند، مي توانيد از ترکيب بندي نقطه اي استفاده کنيد با قرار دادن سوژه در پايين کادر و استفاده از عوامل ديگر در مابقي کادر مي توانيد اين حس را القا کنيد اما حواستان به جهت سوژه باشد.