حذف صدای باد در دوچرخه سواری با الهام از گوش گربه ها

مفهوم نهفته در نام Cat-Ears خيلي ساده است. گوش انسان براي سرعت هاي کمتر از 16 کيلومتر بر ساعت طراحي شده است. متوسط سرعت در هنگام راه رفتن بين 5 تا 7 کيلومتر بر ساعت و متوسط سرعت در هنگام دويدن 11 تا 15 کيلومتر برساعت مي باشد. بنابراين باد يا صداهاي ناشي از حرکت سريع، در طي روز روي گوش اثر نمي گذارند. با اين حال، ميانگين سرعت دوچرخه سواري که بين 24 تا 32 است سبب ايجاد صداي باد در گوش هاي دوچرخه سواران مي شود. اين صداي مزاحم عاملي براي نشنيدن صداهاي محيط و افزايش احتمال بروز حوادثي مانند تصادف با وسايل نقليه خواهد بود.  چراغ دوچرخه
راه حل اين مشکل از گربه ها گرفته شده است، موهاي موجود در گوش گربه ها و بيشتر حيوانات به کمک آنها شتافته و باعث شکست صداي باد در سرعت هاي بالا مي گردد که اين قابليت به آنها امکان شنيدن صداهاي ضعيف را نيز مي دهد.

با الهام گرفتن از طبيعت، و بکارگيري مواد متعدي سعي در ابداع وسيله اي شده است که با قرارگيري روي بند هاي کلاه دوچرخه سواري سبب کاهش صداي باد گردد. سرانجام با انتخاب نوعي پارچه خزدار به نام Faux Fur، امکان توليد محصولي که بيشترين شباهت را با موهاي موجود در گوش گربه ها دارد، فراهم آمد. نام اين محصول "گوشهاي گربه" Cat-Ears مي باشد. اين وسيله با شکست و حذف صداي باد امکان شنيدن صداهاي مهمي نظير صداي ماشين ها را براي ما امکان پذير مي سازد.