درباره تبلیغات بیشتر بدانید:!!

تبليغات به عنوان مهمترين ابزار موفقيت در زندگي افراد ، ايجاب مي كند كه اين ابزار به عنوان شاخه هاي علمي، اجتماعي ، فرهنگي و ارتباطي به دقت مورد مطالعه قرار ‌گيرد و با نگاهي علمي ، هنري و كارشناسانه‌ترو تخصصي مورد استفاده قرار گيرد تا موفقيت و اهداف را به دنبال داشته باشد.آنقدر تاثير تبليغات مهم ارزيابي شده است که مي توان گفت نقش تبليغات در دنياي امروز، نقشي بي‌بديل و منحصر به فرد است.

تبليغات يكي از اجزاي پنجگانه ابزارهاي ترويج است كه به همراه پيشبرد فروش ، روابط عمومي ، فروش شخصي و بازاريابي مستقيم ، در برقراري ارتباط با مخاطبان هدف به كارگرفته مي‌شود . علاوه بر ابزارهاي پنجگانه ترويج ، ساير اجزاي آميزه بازاريابي نيز در ايجاد و توسعه ارتباط با مخاطبان موثرند . فلش مموري تبليغاتي

تبليغات در هر صورت خود به عنوان شکلي از ايجاد ارتباط هدفمند از ديربازموردتوجه تجاروسياستمداران و صاحبان صنايع بوده است واهميت ان روزافزون مي باشد ومي دانيم که توان ايجاد ارتباط هدف مند خود هنراست .تبليغات به عنوان يکي از متغيرهاي قابل کنترل بازاريابي داراي دو وجه اساسي مي باشد .وجه تجاري و وجه هنري.در بررسي وجه تجاري تبليغات سازمانهاي تبليغاتي به عنوان مراکز مديريتي و تجاري که در آنها بايستي تمام قواعد سازمانهاي تجاري رعايت گردد وبا تهيه و تدارک چهارچوبهاي مديريتي وتقويت بينش استراتيک در بازار کنوني به کار پرداخت و رقابت نمودبررسي مي گردند.در سطح استراتژيک وکلان مديران شرکتهاي تبليغاتي با چهاروظيفه اصلي دست به گريبان مي باشند که عبارتند از برنامه ريزي، سازماندهي ، رهبري و کنترل .اما در مقاله حاضر وجه هنري تبليغات مورد بررسي مفهومي قرار مي گيرد.