دستگاه اسپکتروفوتومتر spectrophotometer - اندازه گیری شدت نور - طیف سنج و نورسنج

اسپکتروفوتومتر (spectrophotometer) متشکل از دو وسيله، يعني spectro (طيف سنج) براي توليد نور از هر رنگ انتخاب شده (طول موج) و photometer (نورسنج) براي اندازه گيري شدت نور است.
فيزيولوژي
قند خون، انواع چربي ها، اسيد اوريک، اوره و غيره از جمله موادي هستند که باعث بروز بيماري‌هاي مختلف براي افراد مي شوند. اندازه‌گيري غلظت اين مواد توسط اسپکتروفوتومتر امکان پذير است.
چگونه کار مي کند؟
اسپکتروفتومتر نور ثابت با طول موج دلخواه به وجود مي آورد. پس از عبور نور از محلول، نور باقيمانده به قسمت نورسنجي يا فوتومتر مي رود. فوتومتر از نوع فتومولتي پلاير تيوب، فوتو ديود و... [ www.medicblog.ir ] نور را به سيگنال الکتريکي تبديل مي کند. سپس سيگنال هاي دريافت شده اندازه گيري و پردازش مي شوند تا کميت مورد نظر به دست آيد. خروجي اسپکتروفوتومتر هميشه نموداري از شدت نور نسبت به طول موج است. داده‌هايي که براي توليد نمودار گردآوري شده، در جدولي از شدت نور و طول موج ذخيره مي‌شود. مقدار گراف بيان کننده مقدار عبور يا مقدار جذب است. اسپکتروفوتومترهاي امروزي ديجيتالي بوده و به وسيله ميکروپروسسور کنترل مي شوند.
در چه مواردي به کار مي رود؟
از اين دستگاه براي اندازه گيري غلظت ماده رنگي محلول ها، به طور مثال اندازه گيري قند، اسيد اوريک، کلسترول، آنزيم هاي مختلف و... استفاده مي شود. اين دستگاه قابليت اندازه گيري نمونه هاي فوق العاده کوچک را داشته لذا از آن براي تجزيه و تحليل عناصر مولکول‌هايRNA،استفاده مي‌شود.
اجزاء اسپکتروفوتومتر
اسپکتروفوتومتر از چهار قسمت تشکيل شده است:
- منبع نور و منوکروموتور : جهت ايجاد در يک باند طيفي وسيع
- نمونه
- آشکارساز: در قسمت خروجي پس از عبور نور تک رنگ از ماده، سيستم داراي يک آشکارساز نوري جهت اندازه گيري شدت نور دريافت شده است.
- پردازش کننده و نمايش دهنده: جهت محاسبه مقدار جذب و يا عبور نور و نمايش آن بر روي صفحه نمايشگر است.
از مقايسه ميزان شدت نور ورودي به نمونه مورد نظر در يک طول موج خاص با شدت نور خارج شده از آن نمونه، غلظت نمونه مورد نظر محاسبه مي شود.
در سيستم هاي جديد اسپکتروفوتومتري يک برد ميکروپروسسوري به همراه يک نرم افزار طراحي شده وظيفه کنترل و ايجاد ارتباط بين بخش هاي مختلف سيستم، [ www.medicblog.ir ] پردازش سيگنال و محاسبات و به طور کلي خودکار کردن برخي فعاليت هاي سيستم را بر عهده دارد.
انواع مختلف دستگاه اسپکتروفوتومتر
اسپکتروفوتومتري مرئي و ماوراء بنفش (UV/Vis) و اسپکتروفوتومتري فرابنفش-مرئي-مادون قرمز نزديک (Uv/Vis/NIR) دو نوع عمده اين دستگاه هستند.
دستگاه هاي اسپکتروفتومتر ماوراء بنفش / مرئي به عنوان پر مصرف ترين دستگاه هاي اسپکتروفتومتر در آزمايشگاه بوده که در آن با توجه به ميزان عبور و جذب ، غلظت مواد در يک نمونه تعيين مي شود .
عموما منابع نوري قابل استفاده در اين دستگاه يک لامپ هالوژن تنگستن، براي نور مرئي و يک لامپ دوتريم براي نور UVاست.[ www.medicblog.ir ] اين دستگاه داراي مدل مختلفي است. براي مثال سيستم جهت اندازه گيري‌هاي کمي با کارايي بالا در بازه900-190 نانو متر طراحي شده است. کاربرد هاي نوعي اين دستگاه عبارتند از: آناليز رنگي رنگ ها و منسوجات، محلول‌هاي کدر، مطالعات سينتيکي آنزيمي در علوم زيستي، بيو‌شيمي و آزمايشگاه هاي دارويي.
اسپکترومتر مرئي/ماوراي بنفش قابليت اندازه گيري هاي با کارآيي بالا را تا طول موج 3300 نانو متر و با دقت بالا را ارائه مي کند. از جمله کاربرد هاي اين دستگاه مي توان به مطالعه پوشش هاي انعکاسي و ضد انعکاسي، پوشش هاي اصلاح رنگ، تشخيص پهناي نوار عبوري فيلتر هاي فرابنفش، مرئي و مادون قرمز نزديک اشاره کرد.