دوچرخه سواری در بزرگراه

دوچرخه سواري در جاده هاي پرسرعت نياز به توجه بيشتري دارد. اگر امکان آن وجود دارد، از رفتن به بزرگراه ها خوداري کنيد و اگر مجبور به اين کار هستيد از قوانين زير پيروي کنيد.
- تا جايي که مي توانيد از سمت راست حرکت کنيد، و تا حدامکان از شانه جاده استفاده کنيد.
- به طور مرتب پشت سر خود را بررسي کنيد و به صداي ماشين هايي که در حال رسيدن به شما هستند گوش دهيد.
- در هنگام عبور وسايل نقليه براي کاهش مقاومت باد، با پايين نگهداشتن بدن و محکم گرفتن فرمان، خودتان را محکم کنيد (بخصوص در برابر کاميون هاي بزرگ يا ساير وسايل نقليه طويل) و تا حدامکان از سمت راست حرکت کنيد. تيوپ دوچرخه
- به خاطر بسپاريد که باد ناشي از گذشتن وسايل نقليه دوچرخه ها را به جلو و سمت وسيله نقليه متمايل مي کند.
تذکر: فقط به خاطر اينکه شما روي دوچرخه هستيد، نمي توانيد خود را از تخلفات راهنمايي و رانندگي مبرا بدانيد، پس براي حفظ امنيت خودتان هميشه از قوانين راهنمايي در جاده ها پيروي کنيد.
منبع: Rei.com