دوچرخه سواری سنگین ترین ورزش دنیا

از 1901 تا کنون که مسابقات جهاني دوچرخه سواري بطور رسمي آغاز شده است مسابقات بسيار زيادي در اين زمينه برگزار گرديده. اين ورزش که ورزش اول اروپاست داراي طرفداران زيادي است که نمونه آن مي توان به شش ميليون تماشاگر زنده مسابقات توردو فرانس اشاره کرد که اين مسابقات را از نزديک و در طول مسير مسابقه نظاره گر هستند هيچ رشته

از 1901تا کنون که مسابقات جهاني دوچرخه سواري بطور رسمي آغاز شده است مسابقات بسيار زيادي در اين زمينه برگزار گرديده.اين ورزش که ورزش اول اروپاست داراي طرفداران زيادي است که نمونه آن مي توان به شش ميليون تماشاگر زنده مسابقات توردو فرانس اشاره کرد که اين مسابقات را از نزديک و در طول مسير مسابقه نظاره گر هستند هيچ رشته ورزشي در دنيا داراي اين چنين تماشاگراني نسيت بزرگترين استاديوم هاي ورزشي دنيا بيشتر از 130هزار نفر گنجايش ندارد اما شما مي بيند که 6ميليون نفر از نزديک مسابقات تور فرانسه را تماشا مي کنند .المپيک هم با همه شکوه و عظمتش اين چنين تماشاگراني ندارد .پس بايد به ارزش اين ورزش بين مردم جهان واقف شد و نگاهي دقيق تر بر رشته زيبا و مفرح دوچرخه سواري انداخت بسياري از مردم فکر مي کنند که فوتبال ورزش اول اروپاست اما اينطور نيست در اروپا دوچرخه سواري ، تنيس و اتومبيل راني به ترتيب ورزشهاي اول تا سوم هستند . لوازم و قطعات دوچرخه

دوچرخه سواري از لحاظ مصرف انرژي در بين تمام رشته هاي ورزشي در جايگاه نخست قرار دارد و اين رشته ورزشي را ميتوان به عنوان سنگين ترين و سخترين رشته ورزشي دنيا نام برد .به همين دليل در پشت پيراهن دوچرخه سواران جيبهاي تعبيه شده که جهت قرار دادن مواد غذاي و مصرف آن در حين مسابقات مي باشد .شايد کمتر ورزشي باشد که در حين مسابقه ورزشکار نياز به تغذيه و بازسازي انرژي در بدن داشته باشد .ورزشکاران ورزشهائي نظير وزنه برداري ، کشتي ، فوتبال ، بسگتبال ، واليبال و . . . بسيار کمتر از دوچرخه سوار نياز به انرژي دارند و از لحاظ صرف انرژي در رده هاي پائين تري قرار دارند .

دوچرخه سواران بايد بر خود ببالند که در سنگين ترين رشته ورزشي دنيا فعاليت مي کنند و در اين رشته مدال و عنوان کسب مي کنند .من به عنوان يک ورزشکار و يک مربي که سالها در اين رشته فعالت نموده ام احساسي وصف ناشدني دارم و افتخار مي کنم که در اين رشته فعاليت داشتم و شاگرداني را در اين راه تربيت کردم