راهنمای عکاسی در شب

1) عکس هايي جذاب :
عکاسي در شب ،نسبت به عکاسي در روز، جلوه اي خلاقانه و جذاب دارد. اين دو تصوير از يک هتل يخي نزديک به کانادا کانادا گرفته شده است که نمايي زيبا در شب دارد. وقتي که در شب عکاسي مي کنم هميشه يک سه پايه هم همراه خود دارم بنابراين مي توانم سرعت شاتر را پايين بياورم و بدون هيچ تکاني که باعث ايجاد بلور در عکس مي شود ، عکاسي کنم. حساسيت دوربين را روي 400 و تراز سفيدي را روي روشنايي روز تنظيم مي کنم چون به عکس هايي با توناليته گرم علاقه دارم. کيت فلاش
همچنين از زمان سنج خودکار دوربين استفاده مي کنم تا حتي هنگام زدن دکمه شاتر تکاني ايجاد نشود. استفاده از گزينه ضد نويز روشي بهترنسبت به برنامه هاي بهبود تصوير عکس براي حذف نويز مي باشد. دوربين در اين حالت عکاسي در شب به خاطر اينکه محدوده کنتراست وايد دارد ، بهترين حالت است تا از فايل raw به جاي JPEG استفاده کنيد چون وسعت نور بيشتري دارد.
منبع: نيکاسون