راهکارهایی برای استفاده از فلاش

بعضي عکاسان، عکاسي با فلاش را نمي پسندند. به اعتقاد آنها فلاش جلوه هاي زننده اي را در عکس ايجاد مي کند چراکه سوژه بيش از حد نور مي گيرد و زمينه، تيره مي شود. امروزه با وجود دوربين هاي ديجيتال که حساسيت سنج ها(سنسورها)ي نوري حساسي دارند، عکاس با تنظيم درجه حساسيت در نور کم هم مي تواند عکاسي کند ، بدون آنکه به فلاش نيازي داشته باشد.البته اين ببدان معني نيست که فلاش هيچ کاربردي در عکاسي ندارد. بسياري از بهترين عکس هاي گزارشي مجله نشنال ژئو گرافي با فلاش گرفته شده است. هوشمندترين فلاش ها با نام Evaluate TTI که به دوربين وصل مي شوند بسيار کاربرد دارند و در تجهيزات هر عکاسي پيدا مي شوند. اسپيدلايت

1.چه وقت از فلاش استفاده کنيم:
در جايي که کنتراست زيادي وجود دارد، براي کاهش اين تضاد از فلاش استفاده کنيد. اگر وسط روز زير نور خورشيد از چهره کسي عکس مي گيريد، براي از بين بردن سايه بيني مي توانيد فلاش بزنيد. در هر نماي نزديکي که پس زمينه از زمينه عکس تاريک تر است، مانند نماي يک ميز غذاخوري زير سايبان در يک ظهر آفتابي، از فلاش استفاده کنيد. نتيجه کار را بررسي کنيد، اگر بخشي از فلاش خورده، نورش شديد است، 1يا 2 درجه از شدت آن کم کنيد.انتخاب نخست تان نور محيط باشد و فلاش، گزينه آخرتان.

2.چگونه از فلاش استفاده کنيم:
نور فلاش را با نور محيط ترکيب کنيد. فلاش ها سرعت تطبيق زيادي دارند که به کمک آن با شاتر دوربين هماهنگ مي شوند. سرعت شاتر را بيشتر از سرعت فلاش قرار دهيد، در اين صورت نوردهي کامل نمي شود چرا که شاتر پيش از اينکه فلاش کارش را تمام کند، بسته شده است. عکاس نبايد حتماً از حداکثر سرعت شاتر استفاده کند، با سرعت پايين تر- که خود دوربين در نور طبيعي روي همين سرعت تنظيم مي شود- نماي طبيعي تري بدست مي آيد؛ ترکيبي از نور فلاش و محيط. زمينه با نور محيط روشن مي شود و پس زمينه با نور فلاش. اين تکنيک به نام «هماهنگي آرام»(slow sync)در بيشتر دوربين هاي ديجيتال هست، شايد در بعضي ديگر نامش «حالت شب» باشد.

3.تکنيک آهسته کردن شاتر:
وقتي که همزمان از تکنيک هماهنگي آرام و فلاش استفاده مي کنيد، دوربين را روي سه پايه بگذاريد يا حداقل به چيزي تکيه دهيد تا همه چيز واضح(فوکوس)باشد. اگر سوژه در حرکت است، دوربين را برداريد و با سوژه حرکت کنيد، بگذاريد زمينه محو بيفتد. به اين تکنيک «دوم» مي گويند. «آهسته کردن شاتر». نتيجه فوق العاده است؛ با اين تکنيک، حرکت سوژه را مي توانيم ثبت کنيم. اگر مي خواهيد نتيجه بهتري بگيريد، همزمان با اين تکنيک، دوربين را در حالتrear curtain sync قرار دهيد. در اين حالت، نور فلاش در پايان نوردهي تابيده مي شود و خطوط محوي پشت سوژه متحرک ديده مي شود، با اين تنظيمات، حرکت سوژه بهتر نشان داده مي شود. اگر دوربين را در حالت نرمال ياfront- curtain sync تنظيم کنيد، اين خطوط جلوي سوژه ظاهر مي شود که غير طبيعي است.

4.فلاش را برگردانيد:
تکنيک ديگري که براي کار با فلاش بايد بدانيد، اين است که مي توانيد نور فلاش را بجاي سوژه به سمت ديوار يا سقف بتابانيد. اين کار، نور را پراکنده و شدت آن را کم مي کند. اين تکنيک زماني بهتر جواب مي دهد که ديواري که نور فلاش را به آن مي تابانيم سفيد و رنگش روشن باشد.

5.استفاده از فلاش مناسب:
از فلاشي استفاده کنيد که بر دوربين سوار نيست. تازه ترين فلاش هايي که به بازار آمده از دوربين جدا مي شوند و بدون اتصال فلاش مي زنند. نوعي از آنها وجود دارند که چند فلاش، همزمان با هم فلاش مي زنند و اين امکان را به عکس مي دهند تا هر طور که مي خواهد، صحنه را نورپردازي کند.
منبع: نيکاسون