رفلکتور

رفلکتور يک صفحه? منعکس‌کننده? نور است که معمولا آنرا در سمت سايه? سوژه قرار مي‌دهند تا بتواند با انعکاس نور در قسمت سايه، آنجا را روشن کند. [?] کاربرد ديگر رفلکتور اين است که مي‌توان از تابش مستقيم نور به سوژه جلوگيري کرد و نور را نخست به رفلکتور تاباند و سپس نور نرم و کنترل‌شده را به سمت سوژه هدايت کرد.


يک رفلکتور چتري
نوع ديگري از رفلکتور، رفلکتور چتري است که نور فلاش استوديي به آن تابانده مي‌شود و به واسطه? آن سوژه روشن مي‌شود. وجود چتر باعث نرم شدن نور مي‌شود. کاربرد رفلکتور چتري در عکاسي پرتره و استوديويي است.