فواید دوچرخه سواری

امروزه مزا?اي تحرک و فعال?ت ھاي بدن? روزمره بركس? پوش?ده ن?ست. تجربه نشان داده است كه افراد فعال، از زندگ? سالم تر و شاداب تري برخوردارند، ضمن ا?ن كه مقاومت آنھا در مقابل تنش ھاي روان? و بس?اري از بيماريهاب?شتر است.
ب?شتر فعال?تھاي ورزش? كه داراي ضربه ھاي موزون و ھماھنگ ھستند مانند دو?دن و دوچرخه سواري، م? توانند منجر به كارآ?? منظم س?ستم قلب? و تنفس? شوند. باربند دوچرخه
بس?اري از افرادي كه م? دوند از دوچرخه سواري به عنوان ?ك ورزش تكم?ل? استفاده م?كنند. ضمن ا?نكه دوچرخه سواري به انجام فعال?ت ھاي كشش? ن?ز كمك م? كند.

دوچرخه سواري و کاهش وزن
وقت? به کم کردن وزن نگاه م? کن?م ، خ?ل? کم پ?ش م? آ?د که برنامه غذا?? به طور دراز مدت جواب بدھد، اما ورزش منظم ھم?شه جواب م? دھد.
ھر نوع ورزش منظم داراي فا?ده است ، اما يکي از مزاياي دوچرخه سواري نسبت به ساير ورزش ها اين است که خطر مصدوميت در آن کم است.

ميزان مصرف کالري در حين دوچرخه سواري
دوچرخه سواري سوزاننده کالري عال? ھم م? باشد که فوا?د مختلف? دارد. طبق گفته بن?اد قلب بر?تان?ا ، دوچرخه سواري حداقل 20 ما?ل (32 کيلومتر ) در ھفته خطر ابت? به ب?ماري قلب? کرونري را به کمتر از نصف در مقا?سه با غ?ر دوچرخه سوارھا کاھش م? دھد.
دوچرخه سواري با سرعت آرام 12 ما?ل در ساعت ( 19.5 کيلومتر در ساعت ) در جاده اي صاف 450 ک?لو کالري در ساعت مصرف م? کند.