مغز هرگز دوچرخه سواری را فراموش نمی کند

تيمي متشکل از پژوهشگران بين المللي کشف کردند که چرا مغز هرگز تواناييهاي حرکتي چون مهارت دوچرخه سواري را فراموش نمي کند.

براي تمام افراد روي زمين کافي است که يک بار براي هميشه دوچرخه سواري را ياد يگيرند. مهم نيست که در چه سني چرخهاي کمکي دوچرخه را باز مي کنند و از چه سني براي هميشه دوچرخه را در گاراژ خانه نگه مي دارند.
به طوري که در هر زمان حتي پس از گذشت دهها سال مغز همچنان قادر خواهد بود هدايت دوچرخه را به ياد آورد و تعادل فرد را در پدال زدن و نشستن روي زين حفظ کند.

اکنون گروهي از نورولوژيستهاي دانشگاههاي آبردين، رتردام، لندن، تورين و نيويورک با مطالعه بر روي اتصالات ميان سلولهاي عصبي در مخچه راز اين توانايي مغزي را کشف کردند.
در مخچه بخشي به نام لايه مولکولي بين نوروني وجود دارد که اطلاعات مربوط به کنترل حرکات را ذخيره مي کند.

اين راز در يک سلول عصبي نهفته است که مکانيزمهاي خاطرات حرکتي را تنظيم مي کند.

عملکرد اصلي مخچه ايجاد همکاري ميان خروجيهاي حرکتي مثل حرکات چشم، حفظ تعادل و حرکات نمايشي است.اين لايه مولکولي سيگنالهاي الکتريکي را که از مخچه مي رسند کنترل مي کنند و آنها را به خاطرات بلند مدتي تبديل مي کنند که در تمام بخشهاي مغز درک مي شوند.

هدف اصلي اين دانشمندان در انجام اين تحقيقات درک روشي است که به کمک آن خاطرات طبقه بندي مي شوند.

اين نورولوژيستها در اين خصوص اظهار داشتند:"ما متوجه شديم که سلولي وجود دارد که سيگنالهايي را که از مخچه مي آيند به رمز ويژه اي ترجمه کرده و اين رمز را به يک خاطره تبديل مي کند.اين مکانيزم هر بار که ما يک مهارت حرکتي جديد را ياد مي گيريم اتفاق مي افتد."

به اين ترتيب اين حرکات در پايگاه داده هاي حافظه
ذخيره مي شوند. نتايج اين تحقيقات نه تنها صفحات جديدي از نوروساينس را به روي دانشمندان مي گشايد بلکه دري نيز به روي تواناييهاي يادگيري در تقليد عملکردهاي مغزي باز مي کند. کفش دوچرخه سواري

در حقيقت کساني که از اختلالات مغزي مثل سکته و يا "ام اس" رنج مي برند مي توانند با کمک نتايج اين تحقيقات و با کمک پروتزهايي که اين مکانيزمهاي عصبي را بازسازي مي کنند زندگي عادي خود را از سر گيرند.

نتايح اين يافته ها نشان مي دهد که مغز انسان پس از مدتي مي تواند خاطرات ذهني مثل اشعار حفظ شده را فراموش کند اما هرگز خاطرات حرکتي مثل دوچرخه سواري رااز ياد نمي برد.