مهارت های اولیه در دوچرخه سواری

در سراشيبي ها يک اصل عمده را هيچگاه فراموش نکنيد و آن اينکه تحت هيچ شرايطي نگذاريد چرخ عقب دوچرخه شما بلند شود و اين ميسر نيست مگر با داشتن تجربه و دانش کافي
?) حرکت در سربالايي ها :
در سربالايي ها حالت بدن بايد کمي تغيير پيدا کند :
? بالا تنه کمي به جلو متمايل مي شود.
? با پنجه ، رکاب زده و پاشنه را به طرف پائين متمايل کنيد .
? در سربالايي تند در جلو زين قرار گرفته و رکاب بزنيد.
? از شاخ گاوي هاي فرمان استفاده کنيد.
? از دندهاي سبکتر بهره برده و سعي کنيد دور پا را بالا برده و آن را در حد ثابت نگه داريد.
? به تنفس خود نظم و آهنگ متناسب با حرکت پاها و بدن بدهيد .

حالت ايده ال در سربالايي هاي تند ، اين چنين مي باشد:

با خم شدن به طرف فرمان ، وزن بالا تنه را به جلو متمايل کنيد . بهترين وسيله براي اين امر شاخ گاوي فرمان است که از آن مي توانيد به نحو احسن بهره ببريد . برخلاف دوچرخه سواري بر روي سطوح هموار و جادهاي آسفالت ، هيچگاه در سربالايي هاي خاکي از روي زين بلند نشويد چرا که اين عمل وزن را از روي چرخ عقب برداشته و باعث خلاص چرخيدن چرخ عقب مي شود . پيست شما کوهستان و جاده هاي خاکي بوده و دوچرخه سواري در چنين شرايطي ، نياز به تکنيکهاي خاص خود را دارد که حتماً بايد آنها را رعايت کنيد .

?) حرکت در سرازيري ها :
در سراشيبي ها يک اصل عمده را هيچگاه فراموش نکنيد و آن اينکه تحت هيچ شرايطي نگذاريد چرخ عقب دوچرخه شما بلند شود و اين ميسر نيست مگر با داشتن تجربه و دانش کافي . يکي از پارامترهاي مهم و بسيار اساسي که مي تواند سرعت شما را در سراشيبي ها به بالا ترين حد ممکن برساند اعتماد به نفس شماست . چه در مورد خود و چه در مورد دوچرخه تان ، تا سر حد امکان با رعايت نکات ايمني از قبيل داشتن يک کاسکت خوب و استاندارد ، دستکش مناسب ، زانو بند ، ساق بند ، کتف بند ، مي توان تا حد زيادي از بروز حوادث جلوگيري کرد . با دارا بودن وسايل فردي فوق همواره بايد اين يقين را داشته باشيد که اگر کنترل دوچرخه را از دست داديد و به زمين اصابت کرديد ، هيچ آسيبي شما نخواهد رسيد . اين اطمينان دروني تنها يکي از عوامل مهم براي دست يافتن به سرعتهاي بالا هست . عامل دوم و مهمتر يک دوچرخه استاندارد و مناسب است . شما همانطور که با رعايت نکات فوق در مورد خود اطمينان پيدا مي کنيد بايد در مورد دوچرخه تان هم اطمينان کامل را داشته باشيد تا در هر زمان که اراده کرديد ، ترمز کنيد و يا بتوانيد بدون دغدغه خاطر مانور بدهيد .نکته بعدي که حائز اهميت است ، داشتن يک حالت ايده آل بدن در سراشيبي هاست که به دليل جاذبه زمين و زاويه شيب هاي تند شما نا خود اگاه به طرف جلو متمايل مي شويد و اين امر سبب وارد آمدن وزن بدن بر چرخ جلو و تمايل مرکز ثقل به طرف جلو ، و در نتيجه باعث از دست دادن کنترل دوچرخه و بالطبع بلند شدن چرخ عقب و از دست دادن کنترل دو چرخه مي شود . دو حالت کلي براي گرفتن فرم مناسب در سراشيبي هاي تند يعني سراشيبي هاي سنگلاخ و ناهموار و سراشيبي هاي هموار و با شيب تند وجود دارد . در سراشيبي هاي ناهموار و سنگلاخ هيچگاه بر روي زين ننشينيد اولا اين امر باعث وارد آمدن شک به باسن شما شده و عوارض جسمي در بر خواهد داشت پس بهترين حالت اين است که ميله زين را از حد معمول کمي پائين تر بياوريد تا فاصله اي ميان زين و باسن ايجاد شود تا شکهاي وارده در اين فاصله خنثي شود سپس روي پدالها بايستيد . باسن را از زين عقبتر قرار دهيد ، زانوها را کمي خم کنيد و با کشاله ران ، زين را در بر بگيريد . دوچرخه جاينت

اين حالت باعث مي شود تا
الف) مرکز تقل شما به عقب متمايل شود .
ب) با قسمت داخلي ران (کشاله ران ) زين را در بر بگيريد ، در اين حالت مي توانيد کنترل عقب دوچرخه را در اختيار داشته باشيد و به طور دائم و مستقيم بر زين فشار وارد آوريد تا به جلو تمايل پيدا نکنيد . با زانو و بازوهاي خم شده مي توانيد از شکهاي وارده تا حد زيادي جلوگيري کنيد . اين حالت قدرت مانور شما را به بالاترين حد ممکن مي رساند . دارا بودن تمرکز کامل و يک ديد قوي و شناخت نسبي به مسير و قدرت مانور بالا ، بسيار مهم است .
منبع: افتاب