چه میزان باد برای دوچرخه شما نیاز است؟

دوچرخه سواري با تايرهايي که فشار باد لاستيک آن به درستي تنظيم شده باشد مي تواند تأثير زيادي بر حس سواري و ميزان کنترل تان روي دوچرخه داشته باشد.
ميزان باد تاير دوچرخه اي که بيش از اندازه پر شده باشد باعث کاهش سطح تماس با زمين و کنترل ضعيف دوچرخه خواهد شد، همچنين تايرهايي با فشار باد خيلي پايين، مستعد رفتار غيرقابل پيش بيني و پنچري خواهند بود.
ميزان باد مناسب تايرها با توجه به فرد دوچرخه سوار و نوع تايرها بسيار متفاوت خواهند بود. همچنين وضعيت و نوع مسير نيز مي تواند تأثير بسيار زيادي در ميزان فشار مورد نياز تايرها داشته باشند. تيوپ دوچرخه
نکته مهم در اينجا، پي بردن به ميزان دقيق فشار بادي است که بهترين عملکرد را در برابر شما و تنظيمات دوچرخه تان، تحت شرايط عادي (نرمال) داشته باشد. شما مي توانيد تنظيم فشار باد را در مسيرهاي مختلف متناسب با نياز خودتان ياد بگيريد.
در اينجا بهترين روش پي بردن به ميزان فشار مناسب را برايتان شرح مي دهيم:
يک درجه فشارسنج قابل اطمينان يا يک پمپ باد داراي درجه باد تهيه کنيد. از همين درجه يا پمپ باد در تمام طول مدت تنظيم باد تايرهايتان استفاده کنيد. از آنجاييکه درجه هاي مختلف با يکديگر تفاوت هايي در نشان دادن درجه هاي يکسان دارند، در صورتي که درجه فشارسنج را در طي تنظيم باد عوض کنيد باعث سخت تر شدن کارها خواهيد شد.


کارتان را با فشار باد بالاتر در حدود 50-40 psi يا 3-3.5 bar براي تايرهاي 2.2 تا 2.3 اينچ شروع کنيد. براي سيستم هاي تيوبلس، از مقادير پايين تر در حدود 30-40 psi استفاده کنيد. در صورت استفاده از تايرهاي بزرگتر يا کوچکتر، در هر حال بايد با فشار بيشتري کارتان را آغاز کنيد. با اين فشار براي مدتي دوچرخه را برانيد و چسبندگي(سطح تماس با زمين) تايرها را در پيچ ها و عبور از موانع احساس کنيد.
حالا، فشار باد را 5 psi يا 0.35 bar در هر تاير کاهش دهيد. يک بار ديگر چگونگي سواري با تنظيمات جديد را احساس کنيد و آن را با تنظيمات پيشين مقايسه کنيد. شما بايد مقداري بهبود در چسبندگي با زمين و ثبات بيشتري را احساس کنيد. اگر شما هيچ تغييري را احساس نکرديد بار ديگر فشار تايرها را 5 psi يا 0.35 bar کاهش دهيد.
چيزي که شما لازم داريد بدانيد، کمترين فشار بادي است که بتوانيد در آن بدون قرار گرفتن در موقعيت پنچري (کاهش مقاومت تايرها در برابر پنچري) دوچرخه سواري کنيد. شما زماني در موقعيت پنچري قرار مي گيريد که تاير شما در شرايط کم باد، روي جسمي خارجي قرار مي گيرد و بر روي آن فشرده مي شود به طوري که تاير و تيوب عيناً در بين جسم خارجي و طوقه قرار مي گيرند.
کم کردن فشار باد تايرها را به ميزان 3-5 psi يا 0.1-0.3 bar ادامه دهيد تا زماني که احساس کنيد چسبندگي (درگير شدن) تايرها با زمين به خوبي انجام گيرد. زماني که احساس کرديد کنترل خوبي بر روي دوچرخه داريد يا دليلي براي کاهش باد تايرها نمي بينيد زمان آن است که ديگر کم کردن باد تايرها را متوقف کنيد.
اگر احساس کرديد که طوقه ها با اجسام روي زمين در برخورد مي کند يا اگر در موقعيت پنچري قرار گرفته ايد، فشار باد را کم کم افزايش دهيد تا به فشار باد مطلوب دست پيدا کنيد.


در تايرهاي تيوبلس، چون نگراني از پنچري وجود ندارد، شما مي توانيد ميزان باد بيشتري را کم کنيد و حتي کمي تماس طوقه نيز مشکلي بوجود نخواهد آورد، اما اگر به طوقه هايتان ضربه هاي شديد وارد مي شود، يا از والف آن هوا خارج مي شود و يا در پيچ هاي تند تاير در تماس با طوقه مي چرخد، نشان مي دهد بيش از اندازه باد تاير خود را کم کرده ايد.
نکات ديگري نيز در هنگام تنظيم فشار باد تايرها بايد مورد توجه قرار گيرد. فشار باد پايين تر باعث افزايش مقاومت در هنگام چرخش تايرها مي شود. به هر حال، اين افزايش مقاومت که سبب افزايش کنترل دوچرخه نيز مي شود باعث صرف انرژي بيشتر براي جبران مقاومت اضافي تايرها در هنگام حرکت مي شود. شرکت کنندگان مسابقات کراس کانتري ممکن است تصميم بگيرند از کنترل بهتر صرف نظر کنند تا کارايي بيشتري داشته باشند و به همين دليل باد تايرهايشان را افزايش دهند.
بعد از پيدا کردن فشار باد مناسب براي تايرهايتان، شما با خصوصيات و رفتار تايرها در زمان وارد آوردن فشار با دست روي آنها، آشنا مي شويد. زماني که شما با ويژگي هاي تايرها بعد از تنظيم مناسب آشنا شديد اين ويژگي هاي تاير در ذهن شما ثبت خواهند شد و از اين پس شما مي توانيد با هر پمپ بادي تنظيم صحيح فشار باد را روي تايرهاي دوچرخه تان انجام دهيد.