چگونه از سافت باکس استفاده کنیم ؟

کاربرد سافت باکس ها بطور عمده در دو گروه طبقه بندي مي شود : نور اصلي ( Key Light ) و نور پر کننده ( Fill Light ) جهت کاهش کنتراست .

اگرچه مي توانيد از هر منبع نور براي نور اصلي يا نور پر کننده استفاده کنيد اما استفاده از نور شديد بعنوان نور پر کننده نتايج خوبي ايجاد نمي کند . از طرف ديگر ، سافت باکس ها به جهت عدم ايجاد سايه هاي شديد ، ابزاري مناسب جهت نورهاي پر کننده مي باشند .

در تصوير زير مقايسه اي بين نور مستقيم فلاش و نور پرکننده با سافت باکس بر روي يک سوژه تحت نور روز انجام شده است . در هر دو وضعيت نوردهي فلاش بر روي دوربين نصب شده است .نور خورشيد بطور عمود بر روي سوژه تابيده است که از نظر نورپردازي شايد بدترين وضعيت نور در فضاي بيروني باشد .
نور فلاش مستقيم ، سايه اي نامناسب در زير چانه ايجاد کرده و رنگ پوست نيز طبيعي نمي باشد . با استفاده از سافت باکس متوسط LiteDome ، سايه ها بخوبي تعديل شده و بافت اطراف چشم ها را که معمولاً در عکسبرداري تحت نور شديد روز اتفاق مي افتد ، بخوبي پوشانده شده است .
در مثال بعدي مقايسه اي بين نور مستقيم فلاش و نور فلاش با سافت باکس بعنوان نور اصلي انجام شده است . در اين مثال هم مانند مثال قبل ، فلاش بر روي دوربين نصب شده است .
اين بار سوژه طوري قرا گرفته است که نور خورشيد در پشت سوژه باشد و تقريباً هيچ گونه نور طبيعي به صورت سوژه برخورد نکند . همانطور که مشاهده مي کنيد تصوير حاصل از نوردهي با فلاش و سافت باکس باعث ايجاد رنگ طبيعي تر پوست شده و به نظر مي رسد که نور بکار رفته در عکس نور مصنوعي نبوده است .